Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

4 Εισέλθετε εις τας πύλας αυτού εν δοξολογία, εις τας αυλάς αυτού εν ύμνω· δοξολογείτε αυτόν· ευλογείτε το όνομα αυτού. 5 Διότι ο Κύριος είναι αγαθός· εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού, και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψάλ. ρ΄

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Χριστιανικοί Ύμνοι

 

Αινείτε τον Κύριον - Αρνούμαι ω Χριστέ μου
Αινείτε τον Κύριον - Αμαρτίαι σου αν είναι
Αινείτε τον Κύριον - Δεύτε ομοθυμαδόν
Αινείτε τον Κύριον - Δόξα Δόξα Αλληλούϊα
Αινείτε τον Κύριον - Η Δεύτερη Έλευση
Αινείτε τον Κύριον - Η ψυχή όμως είναι ασφαλής
Αινείτε τον Κύριον - Ο 'Ασωτος Υιός
Αινείτε τον Κύριον - Όπως το ελάφι
Αινείτε τον Κύριον - Όταν όλοι θ'αναβώμεν
Αινείτε τον Κύριον - Συ που νιώθεις κουρασμένος
Αινείτε τον Κύριον - Ω Θαυμασία Χάρις
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Αινείτε τον Κύριον, πάντα τα έθνη· δοξολογείτε αυτόν, πάντες οι λαοί· Διότι το έλεος αυτού είναι μέγα εφ' ημάς· και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Αλληλούϊα."

Ψαλμός ριζ'

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα