Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Τί πιστεύουμε για το 'Αγιο Πνεύμα

 

Πιστεύουμε ότι το Πνεύμα το 'Αγιο είναι θείο πρόσωπο, ίσο με τον Πατέρα και τον Υιό. Ότι είχε ενεργό μέρος στη Δημιουργία, όπως έχει και στη Σωτηρία, αναγεννώντας τον αμαρτωλό που πιστεύει στον Χριστό και σφραγίζοντάς τον. Είναι η δύναμη που συγκρατεί και εμποδίζει τον Πονηρό μέχρις ότου εκπληρωθεί ο τελικός σκοπός του Θεού για την αποκατάσταση. Ελέγχει τον κόσμο "περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως", και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, που γίνεται από εργάτες ειδικά εκλεγμένους, ετοιμάζει τη Νύμφη -την Εκκλησία- για τον ουράνιο Νυμφίο. Είναι ο μόνος αυθεντικός ερμηνευτής των Γραφών και Παράκλητος των πιστών από τη στιγμή της αναγέννησής τους μέχρι την είσοδό τους εκεί που είναι "πολλώ... μάλλον κρείσον".

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα