Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Τί πιστεύουμε για τη χάρη του Θεού

 

Πιστεύουμε ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι αποκλειστικά έργο της χάρης του Θεού. "χάριτί εστε σεσωσμένοι δια της πίστεως΄και τούτο ουκ εξ υμών, Θεού το δώρον΄ουκ εξ έργων, ίνα μή τις καυχήσηται" (Εφεσ. Β΄8). Τα καλά έργα, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σ΄αυτά, δεν συμβάλλουν στη σωτηρία, αλλά, ως καρπός, αποδεικνύουν τη σωτηρία. Η σωτηρία δεν γίνεται προοδευτικά, είναι έργο στιγμιαίο που πραγματοποιείται στην καρδιά του αμαρτωλού μόλις αυτός πιστέψει στον Χριστό ως Σωτήρα του προσωπικό.

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα