Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Τί πιστεύουμε για τον εξιλασμό

 

Πιστεύουμε ότι η σωτηρία του αμαρτωλού συνίσταται στην απαλλαγή του από την ενοχή και τις αιώνιες συνέπειες της αμαρτίας και επιτυγχάνεται με την πίστη στον Ιησού Χριστό ο Οποίος με τη θυσία Του στο σταυρό ικανοποίησε πλήρως τις απαιτήσεις της θείας δικαιοσύνης και εξασφάλισε λύτρωση και αιώνια ζωή για κάθε άνθρωπο. Από την πλευρά του Θεού η σωτηρία είναι γενική. Αποκτάται όμως μόνο ατομικά. Ο άνθρωπος πρέπει προσωπικά να δεχθεί τον Χριστό ως Σωτήρα του, γιατί "εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι, τοις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού" (Ιωάν. Α΄11,12).

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα