Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Τί πιστεύουμε για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο

 

Πιστεύουμε ότι το χριστιανικό βάπτισμα είναι η κατάδυση (μία και όχι τρείς) του πιστού, με βάση την ομολογία του, στο νερό, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και από λειτουργό που ενεργεί εκ μέρους κάποιας τοπικής εκκλησίας στην οποία και, με τον τρόπο αυτό, προστίθεται ως μέλος το βαπτιζόμενο άτομο. Το βάπτισμα είναι τελετή που συμβολίζει τον θάνατο, την ταφή και την ανάσταση του Κυρίου και την ταύτιση του πιστού μαζί Του. Δεν σώζει ούτε συμβάλλει σε κανένα βαθμό στη σωτηρία, αλλά είναι υποχρεωτικό ως εντολή του Χριστού και προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη ζωή της τοπικής εκκλησίας, και ιδιαίτερα στο Κυριακό Δείπνο. Σ΄αυτό το δεύτερο η συμμετοχή προϋποθέτει αναγέννηση και συμμόρφωση με το θέλημα του Θεού, γι΄αυτό και ο απ. Παύλος που διαπραγματεύεται το θέμα συνιστά ένα ειλικρινή αυτοέλεγχο και εξομολόγηση ενώπιον του Κυρίου πρίν από τη συμμετοχή. "Δοκιμαζέτω δε άνθρωπος εαυτόν, και ούτως εκ του άρτου εσθιέτω και εκ του ποτηρίου πινέτω΄ο γαρ εσθίων και πίνων αναξίως κρίμα εαυτώ εσθίει και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου".(Α΄Κορ. ια΄28,29). Η τελετή είναι κάτι περισσότερο από συμβολική, πλήν όμως τα στοιχεία δεν μεταβάλλονται, παραμένουν άρτος και γέννημα της αμπέλου. Η σωστή, με πίστη, συμμετοχή φέρνει πνευματικές και άλλες ευλογίες στον πιστό, ενώ η ανάξια συμμετοχή φέρνει κατάκριση που μπορεί να οδηγήσει σε αρρώστια, σωματική ή διανοητική, ακόμα δε και σε σωματικό θάνατο, με σκοπό παιδαγωγικό προς διασφάλιση της σωτηρίας της ψυχής. Αυτό το λέει καθαρά ο απ. Παύλος στην ίδια περικοπή συμπερασματικά: "Δια τούτο εν υμίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Ει γαρ εαυτούς διεκρίνομεν, ουκ αν εκρινόμεθα΄κρινόμενοι δε υπό του Κυρίου παιδευόμεθα, ίνα μη συν τω κόσμω κατακριθώμεν". (εδ.30,31,32). Η συμμετοχή στο Κυριακό Δείπνο δεν γίνεται για να σωθεί ο αμαρτωλός, αλλά μάλλον επειδή σώθηκε. Είναι κι αυτή εντολή του Χριστού με σκοπό την ανάμνησή Του, κατά τρόπο παραστατικό, ιδιαίτερα σε σχέση με τό πάθος του σταυρικού Του θανάτου.

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα