Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"Πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς"Ματθ. ζ΄12

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Δραστηριότητες - Λίγα λόγια σχετικά

 

Είναι πολύ σημαντικό οι εκκλησίες του Χριστού να βρίσκονται πάντοτε σε εγρήγορση και πνευματική επιφυλακή ενάντια στα σατανικά σχέδια που αποσκοπούν στην αντικατάσταση των πνευματικών και ουρανίων πραγμάτων με υλικά και γήινα. Γι΄ αυτό, δεδομένου του γεγονότος ότι η ζωή μιας γνήσιας εκκλησίας του Χριστού χαρακτηρίζεται κυρίως από τη λατρεία του τριαδικού Θεού, το κήρυγμα του ευαγγελίου για τη σωτηρία των αμαρτωλών και τη διδασκαλία του λόγου για την οικοδομή των πιστών, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις διάφορες λεγόμενες δραστηριότητες της εκκλησίας. Κάποιες απ΄ αυτές, όπως τα κοινά τραπέζια, οι "Αγάπες", που τόσο συχνά τελούνταν από τους πρώτους χριστιανούς, οι εκδρομές, κ.λπ., βρίσκονται σε αρμονία τόσο με το γράμμα όσο και με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, και συντελούν, σε αξιόλογο βαθμό, στην διατήρηση της ενότητας του Πνεύματος και στη σύσφιγξη των δεσμών της αγάπης μεταξύ των πιστών. Υπάρχουν όμως και τόσες άλλες "χριστιανικές" δραστηριότητες που είναι ξένες προς τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, οι οποίες απομακρύνουν την εκκλησία από τη στενή οδό της υπακοής και του αγιασμού, αμαυρώνουν την εικόνα της προς τον κόσμο, νεκρώνουν τη μαρτυρία της και εξουδετερώνουν εντελώς την αποστολή της. Σε μια τέτοια περίπτωση η εκκλησία έχει πιαστεί θανάσιμα στην παγίδα του διαβόλου. Και τα λόγια του αποστόλου Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου είναι πολύ επίκαιρα και άξια ιδιαίτερης προσοχής από μέρους, ιδίως, των ποιμένων και λοιπών υπευθύνων των εκκλησιών του Χριστού: "Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς, και εις όλον το ποίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα του 'Αγιον σας έθεσεν επισκόπους, δια να ποιμαίνητε την εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος." (Πρ. κ΄28).

 

Σχόλιο: αδ. Μάρκος Μπούσιος
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

" Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν."

Ματθ. κη' 19-20

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα