Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"Πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς"Ματθ. ζ΄12

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Δραστηριότητες - Γιορτή Κυριακού Σχολείου Ιούνιος 2009

 

Η σημασία του Κυριακού Σχολείου και η συμβολή του στη μετέπειτα ζωή των παιδιών που το παρακολούθησαν είναι καθοριστικής σημασίας. Έχει φανεί και σε όσους είχαμε την ευλογία και τη χαρά να παρακολουθήσουμε κάποτε μαθήματα Κυριακού Σχολείου, αλλά και στους γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους να παίρνουν μία χρήσιμη και πολύτιμη κατήχηση για το αίωνιο μέλλον της ψυχής τους. Και αυτό μέσα σε μία εποχή όπου, ειδικά τα παιδιά, βομβαρδίζονται καθημερινά από διάφορες κατευθύνσεις και απασχολούν το μυαλό τους με διάφορα πράγματα που αποπροσανατολίζουν το παιδικό μυαλό απο το να σκεφτεί καθαρά και να δεί ότι το αιώνιο συμφέρον του είναι να αφιερώσει, όσο το δυνατόν συντομότερα, την ζωή του ολόκληρη στα πόδια του Σωτήρα του. Αλλά και όλα τα παραπάνω να μην είχαμε υπόψη μας, η διαβεβαίωση που παίρνουμε απο τον Λόγο του Θεού στις Παροιμίες κβ' 6 είναι αρκετή. "Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή απ' αυτής ουδέ όταν γηράση". Τί περισσότερο μπορεί να ευχηθεί ένας γονέας για το παιδί του; Έτσι λοιπόν, ευχόμαστε και αυτά τα παιδιά να πάρουν σύντομα την μεγάλη απόφαση να δεχτούν τον Χριστό ως προσωπικό τους Σωτήρα και να δοξάσουν τον Κύριο με τη ζωή και την μαρτυρία τους.

 

Σχόλιο: αδ. Αλέκος Ντόρντας
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

" Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν."

Ματθ. κη' 19-20

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα