Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"Πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς"Ματθ. ζ΄12

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Δραστηριότητες - Συνεστίαση Οκτώβριος 1980

 

Eίναι γνωστό ότι οι πρώτοι χριστιανοί είχαν συχνά κοινά γεύματα τα οποία ονόμαζαν "αγάπες". Αυτά πήγαζαν από την αγάπη που είχαν για τον Χριστό και μεταξύ τους, που τους έκανε να θέλουν να είναι όσο περισσότερο χρόνο ήταν δυνατό μαζί. Μαζί μ΄αυτά τά γεύματα τελούσαν και το Δείπνο του Κυρίου, αλλά επειδή με τον καιρό, ιδιαίτερα στην εκκλησία της Κορίνθου, παρουσιάστηκαν ανωμαλίες και ατασθαλίες ασυμβίβαστες με τη χριστιανική πίστη και ζωή, αναγκάστηκε ο απόστολος Παύλος, χωρίς να το επιβάλη, να προτρέψει τους πιστούς να τρώνε στα σπίτια τους και στον οίκο του Θεού να έρχονται για το κήρυγμα, την προσευχή και το Κυριακό Δείπνο. Ο Διαχωρισμός δεν έγινε αμέσως, πήρε κάποιο χρόνο, όμως σιγά σιγά, η οδηγία του Παύλου καθιερώθηκε, και από τότε οι γνήσιες εκκλησίες του Χριστού τελούν το Κυριακό Δείπνο ξεχωριστά απ΄οτιδήποτε άλλο. Τα κοινά γεύματα εξακολουθούν να γίνονται κατά διαστήματα, μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας στην οποία διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων ότι ενέμενον οι πρώτοι εκείνοι αδελφοί μας. Και απ΄όλους ομολογείται πώς, όταν γίνονται σωστά, σύμφωνα με τους κανόνες της Καινής Διαθήκης και με την επίβλεψη των υπευθύνων της εκκλησίας, είναι όντως μεγάλη ευλογία. Η δόξα ανήκει στον Κύριο.

 

Σχόλιο: αδ. Μάρκος Μπούσιος
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

" Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν."

Ματθ. κη' 19-20

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα